BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Všeobecné zásady prevencie

  • Vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika
  • Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov
  • Vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku
  • Uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami
  • Nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia
  • Prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku
  • Zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca
  • Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení
  • Vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia