uvod vrch BOZP

uvod vrch OPP

Vitajte na našej stránke!

BPPO s.r.o.

Kompletné riešenie povinností ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • školenia BOZP a OPP
 • prehliadky a prevencia
 • tvorba a aktualizácia dokumentácie podľa platnej legislatívy
 • pomoc pri riešení pracovných úrazov
 • cvičné požiarne poplachy
 • koordinácia bezpečnosti
 • pracovná zdravotná služba

Osvedčenie bezpečnostného technika a požiarneho technika

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • Osvedčenie - autorizovaný bezpečnostný technik
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní lektora s celoštátnou platnosťou
 • Osvedčenie - Kurz odborných pracovníkov bezpečnosti práce
 • Osvedčenie - Manažér kvality OHSAS 18001:2007
 • Interný audítor (pre BOZP podľa ISO 19011:2011)
 • Certifikát pre koordinátora bezpečnosti
 • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia